top of page

Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
 

art 1. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend schriftelijk beding, zijn uitsluitend de algemene voorwaarden van huidig “offerte-bestelbon-factuur” toepasselijk.

art 2. De klant is ertoe gehouden vóór de start van de werken een plan van alle ondergrondse leidingen, constructies ook de aard en de diepte ervan te vermelden. In geval van onvolledigheid of ontbreken van deze plannen draagt de klant de volledige verantwoordelijkheid van eventuele schade aan leidingen en/of constructies. Schade aan voetpaden en wegenis zijn steeds voor rekening van de opdrachtgever.
Bovendien zal de klant aan ons schriftelijk de nodige instructies geven met betrekking tot de afstanden die in acht genomen moeten worden, dit met betrekking tot de scheidingslijn met andere erven. Wij dragen hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid. De vereiste vergunningen tot het uitvoeren van werken dienen door de klant te worden bekomen. Bij werken aangenomen in onderaanneming is de opdrachtgevende aannemer steeds verantwoordelijk voor eventuele fouten of gebreken tenzij er bepaalde voorwaarden contractueel vastgelegd zijn.
Bij de aanvang van de werken dient de opdrachtgever in het bezit te zijn van alle nodige (bouw-, sloop-,…) vergunningen die toepasselijk zijn voor het uit te voeren werk. Sterckx Grondwerken kan nooit aansprakelijk worden gesteld bij ontbreken of niet toegekende vergunningen. Eventuele kosten die hierdoor kunnen ontstaan zijn steeds voor rekening van de opdrachtgever.
Sterckx Grondwerken is ten slotte niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor ongevallen en/of schade aan derden die zich voordoen bij de uitvoering der werken. De derde die mee zou helpen bij de uitvoering der werken is verantwoordelijk voor het afsluiten van de toepasselijke verzekering hieromtrent.”

art 3. De prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan onafhankelijk van de wil van de aannemer, behoudt deze zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. De klant heeft het recht om binnen de acht dagen nadat hij van deze prijswijziging op de hoogte is gebracht, de overeenkomst op te zeggen. Dit kan per mail met leesbevestiging of aangetekend schrijven. Prijsofferten zijn tot 30 (dertig) dagen na datum geldig en kunnen ten allen tijde eenzijdig gewijzigd worden tot op het moment van aanvaarding door de klant. Prijzen worden steeds exclusief btw vermeld. Volgend op de aanvaarding door de klant zal de verkoper de overeenkomst schriftelijk confirmeren. De overeenkomst kan enkel gewijzigd worden mits schriftelijke overeenkomst tussen de aannemer en de klant. Niettegenstaande voornoemd principe zal de aannemer te allen tijde de prijzen eenzijdig kunnen aanpassen in functie van een substantiële wijziging van de grondstofprijzen of andere kosten met betrekking tot de uitvoering van de werken. Prijswijzigingen zullen minimum 14 dagen voor aanvang van de werken of voor de bestelling van de materialen meedegedeeld worden per mail met leesbevestiging of aangetekend schrijven.
Het aanvaarden van onze offerte heeft ook de aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden tot gevolg.

art 4. De klant kan een bestelling of een opdracht slechts annuleren bij aangetekende schrijven en tot zolang de voorbereidingen van de door ons uit te voeren werken of te leveren prestaties niet zijn aangevat en/of tot zolang de door ons te leveren of te gebruiken goederen nog niet zijn besteld of nog niet in productie zijn gegaan. Ingeval van annulering verbindt de klant zich ertoe binnen acht dagen na annulatie een verbrekingsvergoeding te betalen, die forfaitair wordt begroot op 10 % van het totale bedrag van de opdracht of de bestelling, met dien verstande dat wij door alle middelen van recht desgevallend de reële schade kunnen bewijzen indien deze meer bedraagt. Eénmaal de voorbereidingen van de door ons uit te voeren werken of te leveren prestaties zijn aangevat en/of de door ons te leveren of te gebruiken goederen zijn besteld, kunnen wij geen enkele annulatie meer aanvaarden. 

art 5. Onder meerwerk wordt verstaan elke wijziging aan de overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering, elke handeling, levering, werk of verandering van hoeveelheden die niet in de offerte beschreven is. Meerwerken worden pas uitgevoerd na bevestiging van de opdracht door de klant en als de prijs overeengekomen is. Meerwerken mogen met alle middelen van recht bewezen worden, en worden afzonderlijk gefactureerd door Sterckx Grondwerken aan de op dat ogenblik geldende marktconforme tarieven.

art 6. Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum

art 7. Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders werd bedongen.

art 8. Bij niet betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is van rechtswege en zonder ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke intrest, 1.75%(2020). Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het totale factuurbedrag, met een minimumbedrag van 40 euro. 

art 9. Btw-tarief: Bij gebrek aan een schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien/vijftien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning gebruikt wordt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal de afnemer binnen een termijn van één maand de toepassing van het verlaagde btw-tarief schriftelijk moeten betwisten en zal de aannemer gehouden zijn om een corrigerende factuur of debet nota uit te reiken aan de afnemer.

art 10. De klant erkent, overeenkomstig artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek, dat de geleverde goederen onze eigendom blijven tot volledige betaling van de prijs, vermeerderd met intresten en eventuele kosten.

art 11. De klant moet de goederen bij levering en de werken bij uitvoering onmiddellijk aan een normaal aandachtig nazicht onderwerpen. Elk zichtbaar gebrek of elke niet-overeenstemming (niet-conformiteit) tussen het door de klant bestelde en het door ons geleverde goed of uitgevoerde werk, moet bij de levering of ten laatste 5 werkdagen na de levering, per aangetekende brief, aan ons worden gemeld met een duidelijke omschrijving van de vastgestelde problemen.. Indien de klant zichtbare gebreken of niet-conformiteit niet (tijdig) meldt, aanvaardt hij het geleverde goed of uitgevoerde werk en kan hij ons niet meer aanspreken voor deze gebreken of deze niet-conformiteit..

art 12. De Rechtbanken van Antwerpen en Turnhout zijn uitsluitend bevoegd ten aanzien van alle betwistingen, van welke aard ook, tussen de partijen.

 

CLAUSULE GENERAL DATA PROTECTION REGULATION

De persoonsgegevens van de opdrachtgever worden door Sterckx Grondwerken bv, verwerkt in het kader van de offerte- bestelbon - factuur voor de opdracht met het oog op het klantenbeheer en de boekhouding.

De opdrachtgevers kunnen hun gegevens altijd inkijken en, zo nodig, laten verbeteren of wissen, via een eenvoudig verzoek met bewijs van identiteit dat gericht is aan: info@sterckxgrondwerken.be. Voor vragen of klachten inzake gegevensverwerking kunnen de opdrachtgevers altijd terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te Brussel.

bijgewerkt op: 27/02/2022

bottom of page